INTER HUB


เอกชนเล็งเพิ่มน.ร.1.8แสนใน3ปี ปีแรก4หมื่น-ฟุ้งช่วยรัฐประหยัดหมื่นล้าน


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ในการรับนักเรียนของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สายสามัญและสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 สช.ตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วนนักเรียนที่จะเข้าเรียนจากปัจจุบัน 21% เพิ่มอีก 9% เป็น 30% เมื่อเทียบกับสัดส่วนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสัดส่วน 9% ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นจำนวน 1.8 แสนคน จากจำนวนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนสายสามัญและสายอาชีวศึกษาในปัจจุบันประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 จะเพิ่มจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประมาณ 3-5% เฉพาะนักเรียนสายอาชีวศึกษาเอกชน ตั้งเป้ารับเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 คน ทั้งนี้ นโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาของรัฐนั้น จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียนที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเอกชนแน่นอน เพราะปัจจุบันโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ดังนั้น จะไม่มีผลกระทบกับโรงเรียนเหล่านี้

"การเพิ่มจำนวนผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน สช. ได้มีมาตรการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพเพิ่มมากขึ้น มีการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ การส่งเสริมครูด้านการคิดวิเคราะห์ เพื่อจะทำให้สังคมเห็นว่าโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและจะได้ส่งบุตรหลานมาเรียน? เลขาธิการ กช.กล่าว และว่า ปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10 แห่งและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหลายๆ แห่งมีศักยภาพสูงมาก มีการลงทุนหลายร้อยล้านบาท ในขณะที่โรงเรียนที่เปิดกันมานานก็ได้มีการขยายและสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อรองรับนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้น

นายบัณฑิตย์กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับเงินอุดหนุนรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนั้น ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานแก่คณะทำงานของ ศธ.ที่พิจารณาการปรับเงินอุดหนุนในภาพรวมของ ศธ.แล้ว ซึ่งจะต้องมาดูและพิจารณาประกอบกันหลายๆ ส่วน เพราะหากเปลี่ยนเงินอุดหนุน จะต้องปรับกันทั้งระบบ แต่หากให้ สช.จัดการศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น จะช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐได้มาก เช่น หาก สช.สามารถเพิ่มสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้ 9% จะลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการจัดการศึกษาของรัฐได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท และหากสัดส่วนของคนที่จะมาเรียนเอกชนเพิ่มมากขึ้นอีก ก็ยิ่งจะลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1381724913177-1'); });
บทความอื่นๆของ matichon

1668

views
Credit : matichon
LASTEST STORIES

...

Share this link
Facebook Twitter Youtube
MORE LASTEST STORIES


FOLLOW PAGE