INTER HUB


ชัดนะ! นศ. กว่า 94% ชุดเครื่องแบบจำเป็น สวนดุสิตโพลชี้ข้อดีเรียบร้อย-เป็นระเบียบ

          จากกรณี เรื่องการคัดค้านและสนับสนุนการใส่ชุดนักศึกษา และการออกมาแสดงความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการแต่งกายชุดนักศึกษา “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,293 คน ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2556 สรุปผลดังนี้              1.  “ข้อดี” ของการแต่งกายชุดนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
อันดับ 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  42.13%
อันดับ 2 เป็นการให้เกียรติสถาบัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 23.60%
อันดับ 3 บ่งบอกถึงความเป็นนักศึกษาและระดับการศึกษาที่เรียน 15.73%
อันดับ 4 นักศึกษาทุกคนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกันหมด ไม่แบ่งชนชั้น 10.14%
อันดับ 5 ทำให้ประหยัด ไม่สิ้นเปลืองค่าเสื้อผ้าในการแต่งตัวไปเรียน   8.40%               2.  “ข้อเสีย” ของการแต่งกายชุดนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   อันดับ 1 เป็นชุดนักศึกษาที่เน้นแฟชั่นมากเกินไป ดูไม่เหมาะสม เป็นชุดนักศึกษาที่ผิดระเบียบ 35.28%
อันดับ 2 นักศึกษาผู้หญิงไม่สะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆเพราะต้องใส่กระโปรง 26.52%
อันดับ 3 การดูแลรักษาความสะอาดยาก ต้องซักรีด 15.91%
อันดับ 4 หากนักศึกษาประพฤติตัวหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะทำให้สถาบันเสียชื่อเสียงไปด้วย 12.73%
อันดับ 5 อาจทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างสถาบัน   9.56%       3.  นักศึกษาคิดว่า “ชุดนักศึกษา” ยังจำเป็นอยู่หรือไม่?
1 จำเป็น 94.44%
 เพราะ  ชุดนักศึกษาทำให้เกิดความเป็นระเบียบ เป็นเอกลักษณ์ที่มีมานาน เป็นสิ่งเตือนใจว่ายังอยู่ในวัยเรียน ฯลฯ
2 ไม่จำเป็น   5.56%
 เพราะ  นักศึกษาปัจจุบันแต่งกายผิดระเบียบกันมาก ความขยัน ตั้งใจเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งกาย ฯลฯ         4.  สำหรับนักศึกษาที่เห็นว่าจำเป็นต้องแต่งกายชุดนักศึกษาอยู่  นักศึกษาคิดว่าควรใส่แบบใด?
อันดับ 1 น่าจะใส่ทุกวันที่เรียน 70.96%
อันดับ 2 น่าจะใส่บางวันที่เรียน 15.15%
อันดับ 3 น่าจะใส่เฉพาะช่วงพิธีการเท่านั้น   6.06%
อันดับ 4 น่าจะใส่เฉพาะช่วงเข้าสอบเท่านั้น   2.27%    

บทความอื่นๆของ matichon

1245

views
Credit : matichon
LASTEST STORIES

...

Share this link
Facebook Twitter Youtube
MORE LASTEST STORIES


FOLLOW PAGE