INTER HUB


ม.เกษตร ติดมหาวิทยาลัยอันดับ 33 ของโลก ในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรและวนศาสตร์
  เมื่อกลางปี พ.ศ.2556 สำนักจัดอันดับ QS (Quacquarelli Symonds) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสำนัก ที่ Wikipedia  ให้การยอมรับในเรื่องมาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ประกาศผลการจัดอันดับ ในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ (Agriculture and Forestry) ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ถูกวางเอาไว้ที่อันดับ 33 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก สาขาเกษตรศาสตร์ ในความหมายของสำนักจัดอันดับ QS รวมถึงสาขาเกษตร วิทยาการอาหาร ประมง สัตวแพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร วิศวกรรมศาสตร์เกษตร และสาขาอื่น ๆ ในเครือ  เป็นการมองผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวมของหน่วยวิชาการในกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ของ มก. ประเด็นสำคัญด้านหนึ่งคือ ผลการสำรวจโดย QS ครั้งนี้ เป็นการชี้ว่า ในบรรดา สาขาวิชาการของระบบมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด สาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ของ มก. เป็นสาขาวิชาที่มีอันดับสูงสุดในเวทีโลก!
มองทั่วทั้งทวีปเอเชีย มก. ติดอยู่อันดับที่ 3 รองจากมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 17 และมหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo University) อันดับที่ 19 ทั้งสองมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่น ที่เป็นที่ยอมรับโดยคนญี่ปุ่นเอง และประชาคมวิชาการนานาชาติ  
ในการจัดอันดับ มีการประมวลตัวชี้วัดหลายมิติ ไม่ได้ใช้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ให้สัดส่วนน้ำหนักคะแนนอันเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็น โดยเฉพาะในเรื่องชื่อเสียงทางวิชาการ (academic reputation) และความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิต (employer reputation)  ความบ่อยครั้งของการถูกอ้างอิง (citation per paper) และค่าการอ้างอิงรวม (H-index citations) จากการประมวล มก.อยู่ในกลุ่มอันดับที่ถัดมาจากมหาวิทยาลัย Ghent  แห่งเบลเยี่ยม มหาวิทยาลัย Guelph ของแคนาดา และอยู่สูงกว่าสถาบันการเกษตรแห่งปารีส หนึ่งตำแหน่ง  
การประกาศของสำนัก QS ครั้งนี้ เท่ากับเป็นการยืนยันว่าประชาคมวิชาการเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ของโลก ให้ความยอมรับถึงผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านนี้ ที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มก. เป็นสถาบันที่มีความร่วมมือ ร่วมงาน กับหน่วยวิชาการ ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ ช่วยกันขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา และบริการ สนับสนุน มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรไทย  จนประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหาร เป็นผู้ผลิตส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร อยู่ในตำแหน่งประมาณอันดับ 10-12 ของโลก สูงสุดของเอเชีย เป็นสถาบันที่สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ อดทน นำความรู้ ทักษะไปทำงาน ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน บรรดาบริษัทข้ามชาติ และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน ถ้าต้องการนักวิชาการเกษตร ประมง ป่าไม้ ที่เชี่ยวชาญเรื่องในเขตร้อน ก็มักจะหันมาหาบัณฑิต หรือคณาจารย์จาก มก.  และเมื่อไหร่ที่ประชาคมวิชาการกลุ่มเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ต้องการผลผลิต หรือข้อมูลจากงานวิจัย ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง มก.ก็เป็นแหล่งทรัพยากรวิชาการเกษตรของโลกที่สำคัญแหล่งหนึ่ง
ผลงานรวมในด้านคุณภาพบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา และการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรไทย  ไม่เพียงเฉพาะสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศไทย แต่ได้ช่วยเหลือระบบการเกษตรเขตร้อนทั่วโลก ให้ได้พึ่งพาเทคโนโลยี ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง สัตวแพทย์ศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตรจาก มก.ไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง  เป็นการยืนยันโดยประชาคมวิชาการเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ของโลกว่า มก.เป็นสถาบันวิชาการที่เป็นสมบัติของคนไทย มุ่งทำประโยชน์ให้ผู้คนในประเทศอย่างทุ่มเท  อย่างมีมาตรฐานสูง จนในที่สุดผลงานก็ได้สร้างคุณูปการให้กับมนุษยชาติ จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็น world class university อย่างแท้จริง คนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าของควรภาคภูมิใจ รัฐควรสนับสนุนด้านทรัพยากรให้ มก. เข้มแข็งทางวิชาการอย่างยั่งยืน  เพื่อจะได้จรรโลงระบบเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ต่อประเทศชาติต่อไป
บทความอื่นๆของ matichon

1257

views
Credit : matichon
LASTEST STORIES

...

Share this link
Facebook Twitter Youtube
MORE LASTEST STORIES


FOLLOW PAGE