INTER HUB


ครม.แต่งตั้งโยกย้ายขรก.ศธ.10ราย
>

มติ ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 10 ราย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 10 ราย ดังนี้ 1.นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2.นางผานิตย์ มีสุนทร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3.นายพิษณุ ตุลสุข ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.นางศิริพร กิจเกื้อกูล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. นางรัตนา ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 7.นายพินิติ รตะนานุกูล ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8.นางอ่องจิต เมธยะประภาส ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9.นายโรจนะ กฤษเจริญ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10.นายวณิชย์ อ่วมศรี ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทความอื่นๆของ posttoday

1516

views
Credit : posttoday
LASTEST STORIES

...

Share this link
Facebook Twitter Youtube
MORE LASTEST STORIES


FOLLOW PAGE