INTER HUB


ม.หอการค้าไทยให้ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดมอบทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา Entrepreneurship ซึ่งสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Entrepreneurship ที่ครบถ้วน ทันสมัยให้กับบัณฑิต โดยเน้นให้มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

การสนับสนุนทางการเงิน

มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง

มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาในโครงการ รวมทั้งกิจกรรมในหลักสูตร

เมื่อธุรกิจที่นักศึกษาสร้างขี้นมีการขยายตัว และต้องการเงินทุนเพิ่ม มหาวิทยาลัยจะประสานกับสถาบันการเงิน หรือนักธุรกิจที่สนใจการลงทุนแบบ Venture Capital มารับฟังแผนธุรกิจของนักศึกษา เพื่อเพิ่มการลงทุนต่อยอดธุรกิจในอนาคต

โครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง: (คิดเป็นหน่วยกิต)

โครงการจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นขั้นตอน และต่อเนื่องในเชิงวิชาการ ตั้งแต่กระบวนการสร้างแนวคิด การก่อตั้งธุรกิจ การระดมทุนในระยะต่างๆ ของการดำเนินงาน และการบริหารงานในทุกส่วนของธุรกิจซึ่งธุรกิจนี้จะเกิดขึ้นจริง โดยมีเวลาดำเนินโครงการนี้เป็นเวลาสองปี

นักศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับการดำเนินธุรกิจในโครงการ จากกองทุนของมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และมีการดูแลให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง แน่วแน่ ในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง

-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

-อายุไม่เกิน 20 ปี (ณ วันที่สมัคร)

-ไม่จำกัด เพศและเชื้อชาติ

-เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีประสบการณ์ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของตนเองหรือครอบครัว

การรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

วิธีการสมัคร

-สมัครออนไลน์

-หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (โดยมีการประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557) ได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 (วงเล็บมุมซอง "โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อสังคม") มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 25577

สอบข้อเขียน 8.30-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ 13.30-17.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 

เข้าค่ายเพื่อคัดเลือก วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 - วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 

รายงานตัวเพื่อทำสัญญาการรับทุน วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 11.30 น. 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภายในโครงการฯ วันเสาร์ 29 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

-สำเนาการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร (หลักฐานการศึกษาฉบับจริงให้นำมาแสดงในวันสอบข้อเขียน)

-ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

-สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานการชำระเงิน จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ: สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อ่านข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/young_entrepreneur/index.php

 

 

บทความอื่นๆของ thaigoodview

1818

views
Credit : thaigoodview
LASTEST STORIES

...

Share this link
Facebook Twitter Youtube
MORE LASTEST STORIES


FOLLOW PAGE