INTER HUB


โครงการ “พี่เลี้ยงทุนมูลนิธิเอสซีจี”

โครงการ “พี่เลี้ยงทุนมูลนิธิเอสซีจี”  ปี 2556 มอบให้นักเรียนระดับม.1 -ปริญญาตรี โดยในปี 2556 มูลนิธิเอสซีจี  ได้จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับโครงการ “พี่เลี้ยงทุนมูลนิธิเอสซีจี” จำนวน  100 ทุน   ตามรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน
-บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  มีรายได้ที่ไม่แน่นอน  ขาดแคลนทุนทรัพย์
-ระดับการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี 
-เข้ารับการศึกษาภาคปรกติในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ เอกชน และสังกัดสถานศึกษาชัดเจน
-มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการศึกษา
-ในใบกรอกประวัติส่วนตัวของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องกรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  มูลนิธิฯ จะไม่รับพิจารณาในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์                   การให้ทุน
-ให้ทุนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง ตามมูลค่าทุนที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้
-ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุดถึงระดับปริญญาตรีเท่านั้น              
-มูลนิธิเอสซีจี จัดทำทะเบียนประวัติการศึกษาของผู้รับทุนอย่างละเอียด และดำเนินการจ่ายทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนทุนโดยตรงหรือของผู้ปกครองการสรรหาผู้รับทุน
-พนักงานเอสซีจีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นผู้สรรหาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นของตนที่มิใช่ญาติพี่น้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อ 1 เสนอมูลนิธิเอสซีจีคนละไม่เกิน 2 ราย
-มูลนิธิเอสซีจีเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามความเหมาะสมเงื่อนไขการรับทุนอย่างต่อเนื่อง
นักเรียน
-ในกรณีที่นักเรียนมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 ภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องทำให้ถึงและรักษาระดับไม่ให้ต่ำกว่า 2.5 มิฉะนั้นมูลนิธิฯ มีสิทธิ์พิจารณางดให้ทุนการศึกษา  
-นักเรียนจะต้องประพฤติดี มีความมุ่งมั่น และเอาใจใส่ในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
-นักเรียนจะต้องมีพนักงานเอสซีจีที่เสนอชื่อยินยอมที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
-นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทุนตามที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น
พี่เลี้ยง
-หากนักเรียนที่ตนเสนอชื่อได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน พนักงานจะต้องยินยอมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนที่ตนเสนอชื่อ     
-พนักงานต้องพยายามสนับสนุน ให้คำปรึกษา และชี้แนะด้านการเรียนให้นักเรียนศึกษาต่อตามความสามารถและความเหมาะสม
-พนักงานจะต้องทำหน้าที่ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ตลอดจนความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน และรายงานให้มูลนิธิฯ ทราบ เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องต่อไป                  


                                                                               
กำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://scg.cementhai.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณวิไลวรรณ บานเย็น หรือคุณมนรดา เตมียสุวรรณ โทรศัพท์ 0-2586-3418, 0-2586-1719 หรือ E-mail: wilaiwba@scg.co.th


ที่มา นิตยสารการศึกษาวันนี้/นิตยสารเรียนรอบโลก

บทความอื่นๆของ thaigoodview

1888

views
Credit : thaigoodview
LASTEST STORIES

...